Utviklings prosjekter

Furumo

Furumo, et område på ca 30 daa, ligger i Eikjolveien i Ski Kommune
med kort vei til det meste. Bare 200-250 meter unna ligger to barnehager,
Ski barne- og ungdomsskole ligger ca. 1.2 kilometer unna og Ski sentrum med
Ski stasjon ligger 1,9 kilometer fra eiendommen. Idrettsanlegget i Ski
ligger bare en snau kilometer fra Furumo og tilbyr ishall, tennishall, 3
håndballhaller, 5 fotballbaner og friidrettsanlegg. Den skiinteresserte kan
spenne på seg skiene rett utenfor døren og gå inn i Østmarka fra skiløypa
som passerer snaue 100 meter fra innkjøringen til eiendommen. Ca 500 meter
vestover finner man Skis største område for skileik på Rullestad gård.
Naturreservatene i nærområdet byr på rike naturopplevelser, blant annet har
Midsjøvann en flott badestrand og det er rikelig med fisk i vannene.

Området forventes regulert i årsskiftet 2015/2016, og første byggetrinn i et
prosjekt med om lag 70 boliger vil komme for salg i 2016. Prosjektet vil
inneholde boliger med forskjellig størrelse og utforming, herunder
eneboliger (frittliggende og kjedede), tomannsboliger, rekkehus og
leiligheter. Planforslaget legger dessuten opp til ett sammenhengende
sentralt uteoppholdsareal som gjør området åpent og tilgjengelig. Det er i
tillegg to mindre arealer som sikrer enkel og direkte atkomst til
omkringliggende friluftsområder. Det totale arealet på uteoppholdsarealene
er på over 4,5 daa.

Holtekvartalet

Holtekvartalet ligger mellom Nordbyveien og Holteveien i Ski
Kommune og ca. 100 meter fra Ski Stasjon. Eiendommen ligger dermed svært
sentralt i Skibyen og et bredt tilbud av serveringssteder, shopping, kultur
og fritidsaktiviteter. Våre tomter utgjør samlet ca 2 daa og huser i dag en
eldre trehusbebyggelse. Området har potensiale for en utvikling som
supplerer det eksisterende kulturmiljøet.

Ski by skal styrke sin rolle som regionsenter og kollektivknutepunkt, og
være et utstillingsvindu for fremtidens utbyggingsmønster, næringsstruktur
og transportsystem. Det er igangsatt bygging av nytt dobbeltspor mellom Oslo
og Ski, planlagt ferdig ca. 2021. Reisetiden til Oslo er stipulert til ca.
12 min. på høyhastighetsbanen.

Reguleringsarbeid forventes igangsatt i løpet av 2016.

Kirkeveien 1

Kirkeveien 1 er en annen svært sentral beliggenhet i Ski sentrum,
også den om lag 100 meter fra Ski stasjon. Eiendommen, som er ca 2,5 daa
stor, har potensiale for rundt 40 leiligheter samt nye næringsarealer langs
Kirkeveien 1.

Ski har stort potensial for byutvikling, og er kanskje det stedet i Akershus
som kommer til å oppleve de største forandringene de neste 10-20 årene. Ski
sentrum står foran store byutviklingsoppgaver med fortetting og fornying av
sentrumsbebyggelsen, opprusting av offentlige rom, og avklaring av et system
for transport og parkering som er tilpasset den økte urbaniseringen i Ski.
Kommuneplanen har følgende mål for overordnet byutvikling: Ski skal være en
attraktiv og levende by i et vakkert kulturlandskap.

Reguleringsarbeid forventes igangsatt i løpet av 2016.

Kværnerveien 10

Idyllisk beliggende langs «Rullestadjordene» ligger Kværnerveien
10. Eiendommen har vært adresse for Villa Solum, en husmannsplass under
Rullestad Gård. Fra tomten kan man gå rett ut i skiløypene på
Rullestadjordet, og det er kort vei til både skole og barnehage.

Området har potensiale for en utvikling som supplerer det eksisterende
kulturmiljøet. I dag ligger det en enebolig på stedet, men plassen er
regulert for inntil 7 eneboliger.

Vi forventer å sende inn en rammesøknad i 2016.

Ski Øst

Regionale prognoser for befolkningsutviklingen i Oslo og Akershus
viser at folketallet kan øke med 330 000 personer i løpet av perioden 2012 -
2030. Veksten i antallet arbeidsplasser er forventet å øke med 8000-9000 pr.
år. Det er beregnet at Ski by kan få vekstimpulser som tilsvarer mellom 7
600 og 14 000 nye innbyggere i samme periode. Dette er en betydelig vekst
som også henger sammen med utbygging av Follobanen, en dobbeltspor fra Oslo
S til Ski som vil redusere reisetiden mellom de to byene til 11 minutter.

Ski kommune jobber med en ny kommunedelplan for bydel Ski Øst. Ski
kommuneplan for 2011-2022 beskriver Ski Øst som en stor reserve for bymessig
transformasjon med betydelig innslag av boliger med tilhørende funksjoner.
For bydel Ski Øst kan den ovennevnte veksten innebære en befolkningsvekst på
flere tusen nye innbyggere. I planprogrammet for kommunedelplanen
forutsettes det også transformasjon av næringsområder med typisk industri og
logistikkvirksomhet til en mer sammensatt næringsstruktur.

Skolekvartalet

Skolekvartalet ligger i selve hjertet av Ski by. Midt mellom
rådhusplassen og Ski idrettspark, og med barne- og ungdomsskole samt
ungdomsklubb i kvartalet er dette definisjonen på en sentral beliggenhet. I
den nylig vedtatt områdeplanen for Ski sentrum er det dessuten regulert en
stor park til glede for fremtidige beboere og byens innbyggere for øvrig.

Områdeplanen åpner for 200 - 250 leiligheter i kvartalet, samt et
næringsareal i krysset Idrettsveien/Sanderveien.

Reguleringsarbeid forventes igangsatt i løpet av 2016.